Powrót

Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności strony internetowej prowadzonej w domenie www.promora.com.pl, to w jaki sposób wykorzystywane i chronione są informacje, których źródłem mogą być odwiedzający ją użytkownicy.

Strona została utworzona i jest zarządzana przez firmę ProMora Polska Anna Kozłowska-Ryś, z siedzibą w Suchym Lesie, (62-002) ul. Borówkowa 29, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7771310831 oraz REGON 630144642. Z firmą można się skontaktować pod numerem telefonu: 616521245 oraz przy użyciu adresu e-mail: infomed@promora.com.pl.

Strona została stworzona z zachowaniem należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników ją odwiedzających.

Deklaracja

Szanując prywatność Użytkowników strony internetowej i Klientów stosujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jest to w szczególności: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.), kładąca nacisk na to, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane wynikające z faktu odwiedzania strony przechowywane na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez firmę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W wypadku dobrowolnego przekazania danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.). Dane mogą być w szczególności zbierane z zamiarem realizacji umów lub świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą.

Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być systematyzowane w zbiorach definiowanych przez sposób ich przetwarzania zależny od wcześniej określonego celu.

Powyższy proces musi być wszelako zgodny z wymogami zamieszczonymi w Deklaracji.

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Odwiedzających. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.). Możemy przekazywać przetwarzanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA. Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:

Uprawnienia Użytkownika

 • prawo dostępu do treści swoich danych,

 • prawo poprawiania swoich danych,

 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 • prawo do przeniesienia swoich danych

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt emailowy pod adresem: infomed@promora.com.pl.

Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera strony internetowej, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownik korzysta ze strony internetowej. Dzienniki systemowe mogą zawierać żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki oraz datę i godzinę żądania.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych mogą być przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania stroną internetową. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze strony internetowej przez odwiedzających, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Strony Internetowej w związku z czynnościami dokonywanymi przez Odwiedzających. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Odwiedzającego, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

Pamięć podręczna

Przeglądarka, aplikacja lub inne urządzenie Odwiedzającego wymieniające dane z pośrednictwem protokołów http może w sposób domyślny wykorzystywać pamięć podręczną służącą przechowywaniu danych pomiędzy kolejnymi sesjami, żeby ograniczać w ten sposób wielokrotne pobieranie tych samych danych ze stron internetowych.

Ponadto, przeglądarki, aplikacje lub inne urządzenia Odwiedzającego wymieniające dane z pośrednictwem protokołów http mogą korzystać także z innej pamięci podręcznej „Treści dla trybu offline i dane użytkownika”. Zazwyczaj jest ona domyślnie skonfigurowana tak, że użytkownik jest powiadamiany o żądaniu wykorzystania jej przez zdalną aplikację lub stronę internetową do zapisania danych dla ich późniejszego wykorzystania bez połączenia internetowego.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aplikacji lub innych urządzeń do własnych upodobań. W przypadku przeglądarki Firefox odpowiednie instrukcje można znaleźć pod adresem internetowym:

Sposób postępowania w przypadku innych przeglądarek, aplikacji lub innego rodzaju urządzeń opisany jest odpowiednich instrukcjach obsługi do nich dołączonych lub opublikowanych w Internecie.

Pliki cookies

Cookies (ciasteczka) są małymi plikami tekstowymi z danymi przesyłanymi do komputera Odwiedzającego w chwili odwiedzania stron internetowych. Mogą one być następnie odsyłane do miejsc pochodzenia lub przesyłane dalej do stron, do których umożliwiono im dostęp. Zazwyczaj strony internetowe wykorzystują je w celach identyfikacji urządzeń Odwiedzającego, jednak w naszym przypadku wykorzystywane są wyłącznie pliki cookies wchodzące w skład instalacji WordPress niezbędne do prawidłowego wyświetlania stron, i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

W Internecie można znaleźć wiele stron z opisem czym są, jak działają i do czego służą pliki cookies.

Użytkownik może sprawdzić samodzielnie pliki cookies zarejestrowane w używanej przez siebie przeglądarce, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki. W przypadku przeglądarki Firefox funkcje te można znaleźć w menu „Narzędzia/Inspektor/Dane”. Funkcja ta bywa domyślnie wyłączona lecz sposób ich włączenia opisano na stronie:

Jeżeli funkcja jest wyłączona to we „Właściwościach narzędzi” Inspektora stron internetowych można ją włączyć poprzez zaznaczenie opcji „Dane”.

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy do zapoznania się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Odwiedzających z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

infomed@promora.com.pl
(+48) 61 652 12 45
ProMora Polska Anna Kozłowska-Ryś
62-002 Suchy Las, ul. Borówkowa 29

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości.

***

Informacje prawne i prawa autorskie

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe zamieszczona na stronach internetowych ProMora Polska są chronionymi prawem (zastrzeżonymi) znakami towarowymi.

Kopiowanie, pobieranie, publikowanie, dystrybucja lub też powielanie jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony firmy ProMora Polska lub też stosownej zgody właściciela praw jest zabronione. Teksty zamieszczone na stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Zabrania się zamieszczania ich w całości lub fragmentach na innych stronach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody ProMora Polska.

 

Konformitätserklärung BioKat MVKonformitätserklärung MIII_3_mUEC Conf-decl MedCert 150120ondamed-2019